หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. หนังสือสำคัญที่เป็นหลักฐานว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ไป จัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ใบสำคัญแสดงการเป็นเจ้าของ
3.สำเนาหรือคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็น  ผู้จัดการทรัพย์สินผู้อื่นตามคำสั่ง
ของศาลหรือพินัยกรรม

 

แจ้งความถูกยักยอกทรัพย

 

 

 

 

 

แจ้งความยักยอกทรัพย์เกี่ยวกับการเช่าซื้อขาย

 

 

 

 

 

แจ้งความทำให้เสียทรัพย์


หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. หลักฐานต่างๆ แสดงการเป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์นั้น
2. หลักฐานหรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มีหรือเท่าที่นำไปได้
3.หากเป็นของใหญ่โตหรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปได้ให้เก็บรักษา
ไว้อย่าให้เกิดการเสียหายมาก ขึ้นกว่าเดิม หรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป

หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. สัญญาใบเช่าซื้อหรือสำเนา
2. ใบสำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืมหรือฝาก
3. ใบสำคัญที่บริษัทห้างร้านออกให้โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห้อ สี ขนาด
    น้ำหนักและเลขหมายประจำตัว

หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. เช็คที่ยึดไว้
2. หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฎิเสธการจ่ายเงิน

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งความจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน