แจ้งความบัตรประจำตัวประชาชน,เอกสารสำคัญ,บุคคล,
รถและเรือ,อาวุธปืน,ทรัพย์สินสูญหาย

แจ้งความบัตรประจำตัวประชาชนหาย

 

กรุงเทพมหานคร  แจ้งที่สถานีตำรวจ
ต่างจังหวัด  สามารถแจ้งความได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือสถานีตำรวจก็ได้
อายุของบัตร
-   กำหนดให้ใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตร ต้องไป ติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 90วันนับแต่วันที่บัตรหมด อายุ เว้นแต่บัตรที่ยังไม่หมดอายุ ในวันที่ ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70ปีบริบูรณ์บัตรนั้นสามารถใช้ได้ต่อไปตลอดชีวิต

ความผิด
-   ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตร  ขอตรวจมีโทษ ปรับไม่เกิน 100 บาท
-   ไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
-   บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด หรือบัตรหายแล้วไม่ยอมทำบัตรใหม่ ภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200 บาท
-   ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความหรือ  แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่า
ตนเป็น  ผู้มีสัญชาติไทยหรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธิ์ใช้ ต้องระวางโทษ  จำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับ
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท

 

แจ้งความเอกสารสำคัญหาย

 

            เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, จักรยานยนต์, โฉนดที่ดิน,ใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว ฯลฯ มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. ยื่นคำร้องแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวหาย ต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่หาย
2. เจ้าพนักงานตำรวจจะทำการสอบสวนว่าหายจริงหรือไม่แล้วลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
3.เจ้าพนักงานตำรวจจะออกหลักฐานยืนยันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

 

แจ้งความคนหาย

 

หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. บัตรประจำตัวผู้หาย (ถ้ามี)
2. ใบสำมะโนครัว (ทะเบียนบ้าน) ผู้หาย
3. ภาพถ่ายคนหาย (เป็นภาพถ่ายที่ใหม่ที่สุด)
4. ใบสำคัญทางราชการ เช่น ใบเกิด,ใบสำคัญทหาร (ใบกองเกิน,กองหนุน)

 

แจ้งความรถและเรือหาย

 


หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. ใบทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ หรือ พาหนะอื่นๆ ที่หาย
2. ใบรับเงินหรือสัญญาซื้อขายเท่าที่มี
3.ถ้าเป็นตัวแทนห้างร้านบริษัทไปแจ้งความควรมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของหรือผู้จัดการของห้างร้านบริษัทนั้นๆ ไป รวมทั้งหนังสือรับรองบริษัทด้วย
4. หนังสือเกี่ยวกับการติดต่อหรือเอกสารที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถ้ามี)
5.หนังสือคู่มือประจำตัวรถที่ทางบริษัทห้างร้านจ่ายให้เป็นคู่มือถ้าไม่มีหนังสือคู่มือรถให้จำยี่ห้อสีแบบหมายเลขประจำ วันเครื่องและตัวรถไปด้วย (ถ้ามี)

 

แจ้งความอาวุธปืนหาย

 


หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. ทะเบียนใบอนุญาตอาวุธปืน
2. ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทห้างร้ายขายปืนออกให้

 

แจ้งความทรัพย์สินหาย

 


หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ
1. ใบเสร็จรับเงินซื้อขาย หรือหลักฐานการแสดงการซื้อขายทรัพย์สินนั้น
2. รูปพรรณทรัพย์สินนั้นๆ (ถ้ามี)
3. ตำหนิหรือลักษณะพิเศษต่างๆ
4. เอกสารสำคัญต่างๆ เท่าที่มี
5.ในกรณีลักทรัพย์ในบ้านเรือนหรือสำนักงานให้รักษาร่องรอยหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้อย่าให้ผู้ใดเข้าไปแตะต้องหรือ เคลื่อนย้ายสิ่งของในที่เกิดเหตุจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปถึง