สถาบันการเงิน
สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ ธนาคารกรุงไทย
ที่ตั้ง - หมู่ ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ ต.ศาลเจ้าโรงทอง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน
ที่ตั้ง หมู่ ต.ไผ่จำศีล ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
นางเบญจมาศ โชคกุญชร ผู้จัดการ
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารนครหลวงไทย
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.วิเศษชัยชาญ
นายไชยยยันต์ ชูชัยยะ ผู้จัดการ นางศิริวรรณ ผูกเกษร ผู้จัดการ
ธนาคารกสิกรไทย
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
นายอุดมศักดิ์ รุ่งราตรี ผู้จัดการ