เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานเทศบาลศาลเจ้าโรงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
นายวิชัย ลิมป์วัตนะชัย นายกเทศมนตรี ฯ ร.อ.ปรีชา โพธิ์ศรีนาค นายก อบต.ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ม่วงเตี้ย ที่ตั้ง - หมู่ ต.หัวตะพาน
นายสุชาติ นิ่มกุล นายก อบต. ฯ นายแสน จันทร์ทัสโต นายก อบต. ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่ตั้ง - หมู่ ต.ไผ่จำศีล ที่ตั้ง - หมู่ 4 ต.ท่าช้าง
นายประมวล โสนน้อย นายก อบต. ฯ นายไพโรจน์ ฉัตรบริรักษ์ นายก อบต. ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคันแหลน
ที่ตั้ง - หมู่ 1 ต.ตลาดใหม่ ที่ตั้ง - หมู่ ต.ห้วยคันแหลน
นายสมศักดิ์ เกษดี นางบุญเรือน เปาอินทร์ นายก อบต. ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วง
ที่ตั้ง - หมู่ ต.ยี่ล้น ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ไผ่วง
นายสมปอง สกุลหล้า นายก อบต. ฯ นายเสน่ห์ แก้วจินดา นายก อบต. ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวร้องไห้
ที่ตั้ง - หมู่ ต.สาวร้องไห้
นายเอนก เสือโพธิ์ นายก อบต. ฯ