โรงพยาบาล / สาธารณสุข
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ
ที่ตั้ง - หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
นพ.โชดชัย อินทร์ประสงค์ ผู้อำนวยการ
สถานีอนามัยตำบลม่วงเตี้ย สถานีอนามัยตำบลหัวตะพาน
ที่ตั้ง - หมู่ ต.ม่วงเตี้ย ที่ตั้ง - หมู่ ต.หัวตะพาน
 
สถานีอนามัยตำบลไผ่จำศีล สถานีอนามัยตำบลท่าช้าง
ที่ตั้ง - หมู่ ต.ไผ่จำศีล ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ท่าช้าง
สถานีอนามัยตำบลตลาดใหม่ สถานีอนามัยตำบลห้วยคันแหลน
ที่ตั้ง - หมู่ ต.ตลาดใหม่ ที่ตั้ง - หมู่ ต.ห้วยคันแหลน
สถานีอนามัยตำบลยี่ล้น สถานีอนามัยตำบลไผ่วง
ที่ตั้ง - หมู่ ต.ยี่ล้น ที่ตั้ง - หมู่ ต.ไผ่วง
สถานีอนามัยตำบลสาวร้องไห้
ที่ตั้ง - หมู่ ต.สาวร้องไห้