สถานศึกษา
โรงเรียนวัดศาลาดิน โรงเรียนวัดยางมณี
ที่ตั้ง - หมู่ 12 ต.ม่วงเตี้ยนายภานุพงศ์ ธูปประสม ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 8 ต.ม่วงเตี้ยนายรณชัย นิ่มกุล ผู้บริหาร
 
โรงเรียนวัดราชสกุณา โรงเรียนวัดขุมทอง
ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.ไผ่จำศีลนายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์ ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีลนางมยุรี แพร่หลาย ผู้บริหาร
 
 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) โรงเรียนวัดแปดแก้ว
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล นางสาวสมจิต ปราณีโชติรส ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 1 ต.หัวตะพานนายยงยุทธ แตงหอม ผู้บริหาร
 
โรงเรียนวัดหัวตะพาน โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ
ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.หัวตะพาน ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ไผ่จำศีล
นายประยุทธ แตงอ่อน ผู้บริหาร นายสมบูรณ์ สุวรรณภูมิ ผู้บริหาร
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ไผ่จำศีลนางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ไผ่จำศีล
 
โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงเรียนสนิทวิทยา
ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.ท่าช้างนายพิพัฒน์ ขวัญมงคล ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ท่าช้างนางนวลเนตร กวยาวงศ์ ผู้บริหาร
 
โรงเรียนวัดลาดเป็ด โรงเรียนวัดตลาดใหม่
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ท่าช้างนายภูดิศ พัดพิน ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 1 ต.ตลาดใหม่นายสมนึก คำแก้ว ผู้บริหาร
 
 
โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน โรงเรียนวัดอบทม
ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ห้วยคันแหลนนายสุชาติ ทับทิมทอง ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.ยี่ล้นนายชูชาติ บุญสม ผู้บริหาร
 
 
โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด โรงเรียนวัดน้อย
ที่ตั้ง - หมู่ 9 ต.ยี่ล้นนายอุดม แสงทอง ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ยี่ล้นนายสุภาพ ปรางค์ทอง ผู้บริหาร
 
โรงเรียนวัดสิทธธาราม โรงเรียนวัดไผ่วง
ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.สาวร้องไห้ ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ไผ่วง
นายจำเนียร แจ่มอำพร ผู้บริหาร นายสุเทพ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้บริหาร
โรงเรียนไผ่วงวิทยา โรงเรียนวัดต้นทอง
ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ไผ่วง ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ไผ่วง
นายประสงค์ ฮาบเจริญ ผู้บริหาร นายชำนาญ สุวรรณี ผู้บริหาร
โรงเรียนวัดห้วยโรง โรงเรียนบ้านศาลาดิน
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ห้วยคันแหลนนายวาฑิต ทองเพ็ชร ผู้บริหาร ที่ตั้ง - หมู่ 11 ต.ศาลเจ้าโรงทองนายอุดม ลิ้มบุญเจริญ ผู้บริหาร
 
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน
โรงเรียนชุมชนวันางใน โรงเรียนอนุบาลวิเศษชัยชาญ
ที่ตั้ง - หมู่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
นายธีรวุฒิ บุญสอน ผู้บริหาร นายสุรินทร์ นาคพนม ผู้บริหาร
โรงเรียนอมราวิทยาวิทยาภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า
ที่ตั้ง - หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.สาวร้องไห้
นางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะ ผู้บริหาร นายเฉลย ศรีวิลัย ผู้บริหาร
โรงเรียนวัดหลวง อนุบาลพูลสุข
ที่ตั้ง - หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 1 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
นายนายสมศักดิ์ จันทร์หอม ผู้บริหาร นายสมหมาย วะสีนนท์ ผู้บริหาร