ศาสนสถาน
วัดศาลาดิน (มอญ) วัดยางมณี
ที่ตั้ง - หมู่ 12 ต.ม่วงเตี้ย ที่ตั้ง - หมู่ 9 ต.ม่วงเตี้ย
พระครูสุภัทร ธรรมโสภณ เจ้าอาวาส พระอธิการจั่น จันทโชโต เจ้าอาวาส
วัดใหม่ วัดคู (หลวงพ่อเชต) ขึ้นอยู่กับวัดมะนาวหวาน
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ม่วงเตี้ยมีพระลูกวัด 3 รูป ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ม่วงเตี้ย
วัดช้าง วัดราชสกุณา (นก)
ที่ตั้ง - หมู่ 1 ต.ม่วงเตี้ยพระปลัดศิริ เขมจิตโต เจ้าอาวาส ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.ไผ่จำศีลพระครูสังฆ์รักษ์สุเทพ ธมฺมสุโธ เจ้าอาวาส
 
วัดนาค (วัดล้าง) วัดขุมทอง
ที่ตั้ง - หมู่ ต.ไผ่จำศีล ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ไผ่จำศีล
วัดฝาง วัดวิเศษไชยชาญ
ที่ตั้ง - หมู่ 8 ต.ไผ่จำศีล ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ไผ่จำศีล
พระครูธรรมรัตน์ อรินวํโส เจ้าอาวาส พระครูวินัยประมวล วิมโล เจ้าอาวาส
วัดหัวตะพาน วัดกลางราชครู
ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.หัวตะพาน ที่ตั้ง - หมู่ 4 ต.หัวตะพานพระครูอุโฆษธรรมมนันท์ สุนนฺโต เจ้าอาวาส
 
 
วัดม่วง วัดแปดแก้ว
ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.หัวตะพานพระอธิการสุธน สุธฺโม เจ้าอาวาส ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.หัวตะพานพระอธิการจตุพร ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาส
 
วัดลาดเป็ด วัดสนาม
ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ท่าช้างพระครูวิวัฒน์สันติคุณ เจ้าอาวาส ที่ตั้ง - หมู่ 6 ต.ท่าช้างพระสมุห์ดิเรก ปญฺญาวฑฺฒโน เจ้าอาวาส
วัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ำ) วัดตลาดใหม่
ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.ท่าช้าง พระมหาสัจจา จนฺทวํโส เจ้าอาวาส ที่ตั้ง - หมู่ 1 ต.ตลาดใหม่พระสมุห์ประเมษฐ ฐานิสฺสโร เจ้าอาวาส
 
 
วัดกำแพงมณี วัดห้วยคันแหลน
ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ห้วยคันแหลน ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ยี่ล้น
พระอธิการทิพย์ ปัญฺญาโร เจ้าอาวาส พระมหาสุวันต์ เจ้าอาวาส
วัดอบทม วัดไผ่หมู่ขวิดศรัทธาธรรม
ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.ยี่ล้น ที่ตั้ง - หมู่ 9 ต.ยี่ล้น
พระมหาทวี อคฺคเทโว เจ้าอาวาส
วัดน้อย วัดใหญ่ ขึ้นอยู่กับวัดน้อย
ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ยี่ล้น พระประยูร สุภโร เจ้าอาวาส ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ยี่ล้น
 
วัดเขียน วัดสิงห์
ที่ตั้ง - หมู่ 8 ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 8 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
พระสมุห์ประเสริฐ ฐานยุตโต เจ้าอาวาส
วัดกำแพง วัดอ้อย
ที่ตั้ง - หมู่ 11 ต.ศาลเจ้าโรงทองพระครูปราการวิหารคุณ สุนนฺโท เจ้าอาวาส ที่ตั้ง - หมู่ 11 ต.ศาลเจ้าโรงทองพระครูวิจิตรอาจารวัตร ติขิณพโล เจ้าอาวาส
 
 
วัดตูม วัดไร่
ที่ตั้ง - หมู่ 11 ต.ศาลเจ้าโรงทองพระอธิการตั๋ม ปวโร เจ้าอาวาส ที่ตั้ง - หมู่ 11 ต.ศาลเจ้าโรงทองพระครูมงคลสาธุวัตร อภินนฺโท เจ้าอาวาส
 
วัดมะนาวหวาน วัดสำโรง
ที่ตั้ง - หมู่ 12 ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 8 ต.ศาลเจ้าโรงทอง
พระครูพิศิษฐรัตโนภาส สุชีโว เจ้าอาวาส พระครูวรวัตรวิชิตกุล เจ้าอาวาส
วัดนางในธัมมิการาม วัดหลวงสุนทราราม
ที่ตั้ง - หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง ที่ตั้ง - หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทองพระครูธรรมธรเกลื่อน จิตวํโส เจ้าอาวาส
 
วัดอินทราวาส วัดสิทราราม
ที่ตั้ง - หมู่ 7 ต.สาวร้องไห้ ที่ตั้ง - หมู่ 1 ต.สาวร้องไห้
พระอธิการสุดใจ พทฺธสีโล เจ้าอาวาส พระครูโสภณจารุวงษ์ จารุวํโส เจ้าอาวาส
วัดไผ่วง วัดต้นทอง
ที่ตั้ง - หมู่ 2 ต.ไผ่วงพระครูมงคลสิทธิชัย เจ้าอาวาส ที่ตั้ง - หมู่ 3 ต.ไผ่วงพระอนันต์ ฐานิโย เจ้าอาวาส
 
วัดทางเรือ วัดห้วยโรง
ที่ตั้ง - หมู่ 5 ต.ห้วยคันแหลน ที่ตั้ง - หมู่ 6 ห้วยคันแหลน
พระสมเกียรติ ปญฺญาวโร เจ้าอาวาส พระครูปัญญาประโชติ ปญญาโสโต เจ้าอาวาส